Privacybeleid Parts Express

Privacybeleid Parts Express

Verwerking Persoonsgegevens bij Parts Express B.V.

Parts Express B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, geboorteplaats en geboortedatum;• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

• Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;• Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;

• Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

• Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt persoonsgegevens bij het vragen om een aanbieding of bij het aangaan van een overeenkomst inzake vervoer of logistieke dienstverlening met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen.

 

Verwerken van Persoonsgegevens

Parts Express B.V. legt voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, die bestaan uit logistieke dienstverlening, persoonsgegevens vast met als doel het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk aan bijvoorbeeld offertes, orderbevestigingen, facturen, ritlijsten, vrachtbrieven en soortgelijke documenten. Verder leggen wij vanwege een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens vast voor i) marketing, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn; ii) het behandelen van uw sollicitatie; iii) het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren. Ook hanteren wij een systeem van toegangscontrole en bezoekersregistratie. Wij maken gebruik van cameratoezicht in het kader van beveiliging in en rondom onze gebouwen. Wij verwerken daarmee beeldmateriaal van werknemers, klanten en leveranciers, ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen:

• De uitvoering van een logistieke dienstverlenings – of vervoersovereenkomst of enige andere overeenkomst;

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

• Gerechtvaardigd belang;

• Uw toestemming.

 

Bewaren

Parts Express B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend minimaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

 

Derden

Parts Express B.V. deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Echter, in bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:• Derden die relevant zijn voor de diensten die wij leveren, zoals vervoerders.

• Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Parts Express B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Parts Express B.V., sluit Parts Express B.V. met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Indien Parts Express B.V. persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

Website

Parts Express B.V. maakt op haar website geen gebruik van tracking cookies. Onze website kan links naar andere relevante websites bevatten. Echter, zodra u via deze links onze website verlaat, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt aan dergelijke sites en deze vallen daarom ook niet onder deze privacyverklaring.

 

Mailings

Parts Express B.V. zal haar relaties via mailings c.q. nieuwsbrieven informeren over relevante informatie. Actieve klanten zullen in de regel deze mailings ontvangen, andere relaties indien zij zich daarvoor aangemeld hebben. Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden voor dergelijke mailings.

 

Veiligheid

Parts Express B.V. heeft passende technische en organisatorische matregelen getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:• Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

• Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

• Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;

• Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Maar, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en fiscale verplichtingen te voldoen.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Wijzigingen in de verklaring

Parts Express B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

 

Vragen of klachten

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: Mevrouw S. Joeglal-Sewdoelare email: s.joeglal@partsexpress.nl. Als we er samen niet uit komen heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

 

Links

Wij maken u er op attent deze internetsite links kan bevatten naar andere internetsites waar in sommige gevallen geen privacy statement van toepassing is.

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...